Oczyszczalnie ścieków bytowo-gospodarczych w technologii TURBOJET® EP

1. Zasada działania oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnie ścieków typu TURBOJET® EP pracują w oparciu o metodę „niskoobciążonego osadu czynnego” i realizują biologiczny proces oczyszczania ścieków podobnie jak duże oczyszczalnie dla osiedli czy całych miast.
Proces osadu czynnego jest biologicznym, tlenowym sposobem oczyszczania ścieków.Utylizacja ścieków realizowana jest w warunkach tlenowych przez bakterie i mikroorganizmy rozkładające, zanieczyszczenia, substancje organiczne zawarte w ściekach jako pokarm w wyniku czego otrzymuje się w wysokim stopniu oczyszczone ścieki.
Środowisko tlenowe w układzie oczyszczalni ścieków osiągane jest poprzez wprowadzenie sprężonego powietrza (za pomocą układu sprężarki powietrza połączonej z dyfuzorem napowietrzającym). Procesowi temu towarzyszy przyrost masy struktur biologicznych osadu czynnego.
W celu zachowania równowagi biologicznej nadmiar „wyhodowanego” osadu czynnego musi być okresowo (2 razy do roku lub częściej) odprowadzany z układu oczyszczania ścieków, np. wywożony wozem asenizacyjnym na wyznaczony punkt zlewczy.
Wysoki stopień oczyszczenia ścieków umożliwia ich bezpośrednie odprowadzenie do powierzchniowych wód śródlądowych (rów, rzeka, drenaż itp.).
Oczyszczalnie typu TURBOJET® EP można także wyposażyć stopień chemiczny do redukcji związków fosforu, zawartość którego można obniżyć nawet do poziomu poniżej 1 g/m3.
Prawidłowe nastawy parametrów technologicznych pracującej oczyszczalni zapewnia automatyczny, zintegrowany zespół zasilająco-sterujący, posiadający wbudowane funkcje kontrolne, natychmiast informujące o każdej nieprawidłowości pracy systemu.
powrót

2. Ogólna budowa oczyszczalni.

Wszystkie elementy oczyszczalni wykonane są z tworzyw sztucznych i materiałów odpornych na korozję. Zbiorniki z wielowarstwowego laminatu poliestrowo-szklanego, dają konstrukcję bardzo lekką i wytrzymałą. Elementy wyposażenia mechanicznego zamocowane są w sposób gwarantujący łatwy dostęp do okresowej kontroli i konserwacji.
powrót

3. Opis działania i usytuowanie w terenie czterech najmniejszych oczyszczalni z typoszeregu TURBOJET EP ( TJ EP-1, TJ EP-2, TJ EP-3, TJ EP-4).

Ścieki surowe wpadają do pierwszej komory osadnika wstępnego Ows i przez otwór w przegrodzie odseparowane od tłuszczu i lekkich części stałych płyną do jego drugiej komory. Wpadają dalej przez pływak retencyjny do wewnętrznej komory drugiego zbiornika KN, gdzie rezydują organizmy osadu czynnego. Tlen niezbędny dla procesu oczyszczania dostarcza układ: dmuchawa z dyfuzorem.
Następnie ścieki dostają się przez dno do zewnętrznej części zbiornika osadnika wtórnego Owt, gdzie pozbawione zawiesiny, przez koryto przelewowe uchodzą do odbiornika (rów, rzeka, drenaż).Układ ten uzupełniają dwie recyrkulacje zawracające ściek oczyszczony i osad nadmierny.
EP-1 od EP-2 różni tylko wielkość osadnika wstępnego i moc dmuchawy.

Ścieki surowe przez zbiornik osadnika wstępnego Ows (patrz EP-1) przelewają się do zbiornika retencyjnego ZR, skąd pompą dawkowane są do wewnętrznej komory trzeciego zbiornika KN. Dalej, jak w EP-1 dostają się do zewnętrznej części zbiornika osadnika wtórnego Owt. Recyrkulacja ścieku oczyszczonego zawraca go do drugiej komory Ows, a osadu nadmiernego do jego pierwszej komory. Oczyszczalnia może obsłużyć do 4 domów lub np. szkołę dla 140 uczniów i 10 nauczycieli.

Ścieki surowe przez zbiornik osadnika wstępnego Ows (patrz EP-1) przelewają się do zbiornika retencyjnego ZR, skąd pompą dawkowane są do wewnętrznej komory trzeciego zbiornika KN. Następnie ścieki dostają się do odrębnego osadnika wtórnego Owt, wyposażonego w rurę centralną i koryto odpływowe. Recyrkulacja ścieku oczyszczonego zawraca go do komory napowietrzania KN, a osadu nadmiernego do jego pierwszej komory. Oczyszczalnia może obsłużyć do 30 mieszkańców lub 200 uczniów.
powrót

4. Opis działania i usytuowanie w terenie dwóch z największych oczyszczalni z typoszeregu TURBOJET EP (TJ EP-50, TJ EP-160 ).

Ścieki surowe przez zbiornik osadnika wstępnego Ows (patrz EP-4) przelewają się do zbiornika retencyjnego ZR, skąd pompą dawkowane są do wewnętrznej komory trzeciego zbiornika KN. Komora ta wykonana jest w oczyszczalniach TJ EP-50 i większych jako cylindryczny zbiornik leżący. Następnie ścieki dostają się do osadników wtórnych Owt (jednego lub dwóch w zależności od wielkości oczyszczalni) wyposażonych w rurę centralną i koryto odpływowe. Z osadników wtórnych prowadzona jest recyrkulacja ścieku oczyszczonego do komory napowietrzania KN. Osad nadmierny zaś odprowadzany jest do komory Ows, lub w oczyszczalniach EP-120 i EP-160 do osobnego zbiornika osadu ZO, woda nadosadowa z ZO kierowana jest na początek układu oczyszczania do osadnika wstępnego OWs.
powrót

5. Parametry eksploatacyjne oczyszczalni.

TYP PARAMETRY EKSPLOATACYJNE
  Liczba mieszkańców równoważnych MR* Przepustowość [m3/d] Moc zainstalowana [kW] Zapotrzebowanie energii
[kWh/d]
TURBOJET EP-1 3-7 0.4-1.0 0.06 1.4
TURBOJET EP-2 8-12 1.2-1.8 0.10 2.0
TURBOJET EP-3 15-20 2.2-3.0 1.02 2.5
TURBOJET EP-4 25-30 3.5-5.0 1.37 3.7
TURBOJET EP-50 40-60 6.0-9.0 1.51 10.0
TURBOJET EP-80 60-100 9.0-15.0 1.61 13.0
TURBOJET EP-120 100-140 15.0-21.0 2.85 18.0
TURBOJET EP-160 140-170 21.0-25.0 3.30 21.0

*Mr=150 litrów /dobę, co stanowi: 0.5 miejsca w hotelu, 0.75 miejsca w motelu, 2.5 miejsca w kawiarni, 0.5 miejsca w barze, 7 uczniów

TYP PARAMETRY EKSPLOATACYJNE
  Ilość zbiorników Sumaryczna kubatura zbiorników [m3] Ilość pomp /moc [kW] Ilość dmuchaw /Smoc [kW]
  jednoprze-strzenne dwuprze-strzenne  

mamutowe elektryczne  

TURBOJET EP-1 1 1 3.0 2/0.02 -- 1/0.04
TURBOJET EP-2 1 1 3.8 2/0.02 -- 1/0.05
TURBOJET EP-3 2 1 6.0 2/0.02 1/0.90 1/0.10
TURBOJET EP-4 4 -- 8.0 1/0.01 2/1.20 1/0.16
TURBOJET EP-50 4 -- 15.0 1/0.01 2/1.20 2/0.32
TURBOJET EP-80 4 -- 18.1 1/0.01 2/1.20 2/0.44
TURBOJET EP-120 6 -- 33.4 -- 5/2.10 1/0.75
TURBOJET EP-160 6 -- 45.2 -- 5/2.10 1/1.10

powrót

6. Parametry konstrukcyjne zbiorników.

TYP TURBOJET A MASA [kg]
  OWs ZO KN OWt ZR
EP-1 28 -- 55 -- --
EP-2 45 -- 55 -- --
EP-3 45 -- 75 -- 35
EP-4 45 -- 65 75 35
EP-50 65 -- 315 75 45
EP-80 65 -- 405 75 65
EP-120 270 65 602 2*75 65
EP-160 315 270 709 2*75 65

TYP TURBOJET A Wymiary [mm]
  OWs/ ZO* KN
  a b d h1 h2 a b d h1 h2
EP-1 655 775 1270 1470 1935 785 930 1580 1655 2255
EP-2 650 770 1580 1545 2010 785 930 1580 1655 2255
EP-3 650 640 1580 1545 2010 650 795 1580 2415 2880
EP-4 650 640 1580 1545 2010 650 690 1580 2415 2880
EP-50 700 1040 1580 2305 2770 820 1070 2100 3000 2670
EP-80 700 1040 1580 2305 2770 820 1070 2100 4200 2670
EP-120 1090
650
1040
690
2100
1580
2100
2305
3010
2770
820 1070 2100 6600 2670
EP-160 1090
1090
1130
1130
2100
2100
2700
2100
3610
3010
820 1070 2100 7800 2670

TYP TURBOJET A Wymiary [mm]
  OWt ZR
  a b d h1 h2 a b d h1 h2
EP-1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EP-2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
EP-3 -- -- -- -- -- 655 695 1270 1470 1935
EP-4 1215 795 1580 2415 2880 655 695 1270 1470 1935
EP-50 1215 795 1580 2415 2880 650 690 1580 1545 2010
EP-80 1215 795 1580 2415 2880 700 740 1580 2305 2770
EP-120 1215 795 1580 2415 2880 700 740 1580 2305 2770
EP-160 1215 795 1580 2415 2880 1090 1130 2100 2700 3610

OWs/ZO - wartości pisane w jednej linii dotyczą OWs, pisane w dwóch liniach dotyczą: górna OWs, a dolna linia ZO
powrót

7. Zbiorniki, wyposażenie w układzie standardowym dla oczyszczalni ścieków typu TURBOJET EP.

TYP OCZYSZCZALNI Zbiorniki
  Osadnik wstępny Zbiornik retencyjny Komora napowietrzania Osadnik wtórny Zbiornik osadu
TURBOJET EP-1 OWs-1/2p
1 szt.
-- KN/Owt-2
1 szt.
--
TURBOJET EP-2 OWs-2/2p
1 szt.
-- KN/Owt-2
1 szt.
--
TURBOJET EP-3 OWs-2/2
1 szt.
ZR-1
1 szt.
KN/Owt-3
1 szt.
--
TURBOJET EP-4 OWs-2/2
1 szt.
ZR-1
1 szt.
KN-3
1 szt.
Owt-3
1 szt.
--
TURBOJET EP-50 OWs-3/1-(160)
1 szt.
ZR-2
1 szt.
KN-8
1 szt.
Owt-3
1 szt.
--
TURBOJET EP-80 OWs-3/1-(160)
1 szt.
ZR-3
1 szt.
KN-12
1 szt.
Owt-3
1 szt.
--
TURBOJET EP-120 OWs-6/1-(160)
1 szt.
ZR-3
1 szt.
KN-20
1 szt.
Owt-3
2 szt.
ZO-3
1 szt.

TYP OCZYSZCZALNI Wyposażenie
  Studzien. kontrolna Pompa zatapialna Pompa mamutowa Sprężarka powietrza Dyfuzor napowietrz. Zespół automatyki
TURBOJET EP-1 SK-160
1 szt.
-- PM-50
2 szt.
400GJ-L
1 szt.
ENVICON EMS
1 szt.
EP-1
1 kpl.
TURBOJET EP-2 SK-160
1 szt.
-- PM-50
2 szt.
800GJ-L
1 szt.
ENVICON EMS
1 szt.
EP-2
1 kpl.
TURBOJET EP-3 SK-160
1 szt.
BIOX 200/8 -
1 szt.
PM-50
2 szt.
100GJ-H
1 szt.
ENVICON EMS
1 szt.
EP-3
1 kpl.
TURBOJET EP-4 SK-160
1 szt.
BIOX 200/8 -
1 szt. OMNIA 80/5 -
1 szt.
PM-50
1 szt.
150GJ-H
1 szt.
ENVICON EMS
1 szt.
EP-4
1 kpl.
TURBOJET EP-50 SK-200
1 szt.
BIOX 200/8 -
1 szt.
OMNIA 80/5 -
1 szt.
PM-50
1 szt.
150GJ-H
2 szt.
ENVICON EMS
4 szt.
EP-50
1 kpl.
TURBOJET EP-80 SK-200
1 szt.
BIOX 200/8 -
1 szt.
OMNIA 80/5 - 1 szt.
PM-50
1 szt.
200GJ-H
2 szt.
ENVICON EMS
6 szt.
EP-80
1 kpl.
TURBOJET EP-120 SK-200
1 szt.
BIOX 200/8 -
1 szt.
OMNIA 80/5 -
4 szt.
-- 200GJ-H
3 szt.
ENVICON EMS
9 szt.
EP-120
1 kpl.

powrót

  Pliki do pobrania:

  Rysunki - CorelDraw 9 Na życzenie rysunki konstrukcyjne przesyłamy zapisane na CD w formacie Autocad.

turbojet EP1
| profil turbojet ep-1.cdr | turbojet ep-1.cdr |

turbojet EP120
| profil turbojet ep-120.cdr | turbojet ep-120.cdr |

turbojet Ep160
| profil turbojet ep-160.cdr | turbojet ep-160.cdr |

turbojet Ep2
| profil turbojet ep-2.cdr | turbojet ep-2.cdr |

turbojet EP3
| profil turbojet ep-3.cdr | turbojet ep-3.cdr

turbojet EP4
| profil turbojet ep-4.cdr | turbojet ep-4.cdr |

turbojet EP50
| profil turbojet ep-50.cdr | turbojet ep-50.cdr |

turbojet EP80
| profil turbojet ep-80.cdr | turbojet ep-80.cdr |

na górę strony