„(...) Niniejszym informuję, że P.P.U. Domed Sp. z o.o. we Wrocławiu, przedstawicielstwo w Krośnie wykonywało w 2000 roku dla Urzędu Gminy w Zarszynie prace koncepcyjno-projektowe dotyczące rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Zarszyn w m. Orzechowa. Przedkładając niniejszą opinię polecamy Państwu firmę Domed Sp. z o.o. we wrocławiu, jako solidnego, terminowego i fachowego realizatora opracowań projektowych w zakresie sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków.

Urząd Gminy Zarszyn woj. podkarpackie
tel. (013) 467 10 01
Z-ca Wójta inż. AndrzejPiotrowski
29.01.2001

„(...) Niniejszym informuję, że P.P.U. Domed Sp. z o.o. we Wrocławiu, przedstawicielstwo w Krośnie wykonuje aktualnie dla AWRSP Gospodarstwa Administracyjno-Handlowego w Krośnie prace koncepcyjno-projektowe dotyczące rozwiązania gospodarki ściekowej osiedla po byłym PGR w m. Zawadka Rymanowska gm. Dukla. Koncepcja została wykonana w terminie i po wspólnych wyjaśnieniach i uzgodnieniach przyjęta.”

Agencja Własności rolnej Skarbu Państwa
Oddział Terenowy w Rzeszowie
Administrator mgr inż. Jerzy Taszycki
29.01.2001

„(...) W ramach podpisanej umowy na projekt i instalację oczyszczali PPU Domed wykonało również wszystkie wymagane kolektory sanitarne wraz z uporządkowaniem kanalizacji odprowadzającej wody opadowe. Stwierdzamy, że przedsiębiorstwo Domed jest partnerem solidnym, wywiązującym się nienagannie ze wszystkich zobowiązań.”

Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim
tel. (033) 877 14 94
Dyrektor Andrzej Żelazny
29.11.1999

„(...) Dzięki dobremu przygotowaniu fachowemu pracowników i dobrej organizacji pracy, opracowanie koncepcji rozwiązania gospodarki ściekowej przebiegało w satysfakcjonujących nas terminach, bez żadnych zastrzeżeń merytorycznych. (...)”
(...) Polecamy Państwu firmę Domed Sp. z o.o. we wrocławiu, jako solidnego, terminowego i fachowego realizatora opracowań projektowych w zakresie sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków.

Urząd Gminy Osiek Jasielski
woj. podkarpackie
Wójt inż. Zbigniew Mróz
15.09.1999

„(...) W ramach inwestycji PPU Domed wykonało:

  1. Projekt oczyszczalni wraz z uzgodnieniami łącznie z pozwoleniem wodnoprawnym i pozwoleniem na budowę;
  2. Dostarczyło kompletną oczyszczalnię oraz zainstalowało wraz z podłączeniem doprowadzenia ścieków surowych i odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do odbiornika oraz doprowadzeniem zasilania elektrycznego;
  3. Dokonało rozruchu technologicznego oczyszczalni.
Wyżej wymieniona oczyszczalnia osiągnęła zakładane efekty oczyszczania.
Prace wykonano z dużą starannością i precyzją, co świadczy, że firma Domed dysponuje fachową kadrą techniczną i jest godnym polecenia partnerem. (...)”

Najwyższa Izba Kontroli
p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarczego
mgr inż. Zbigniew Drzewicki
Warszawa 19.09.1999

„(...) Wszystkie roboty montażowe przedsiębiorstwo Domed wykonało zgodnie z projektem, z należytą starannością oraz terminowo (...) jest gwarantem prawidłowego wykonania robót w zakresie projektowania jak i montażu instalacji sanitarnych. (...) Przedsiębiorstwo Domed wykonuje roboty kompleksowo własnymi pracownikami i sprzętem, od fazy projektowej do montażu i uruchomienia, jak również w okresie eksploatacji, ściśle nadzoruje pracę zamontowanych urządzeń.”

Dom Dziecka w Małkowicach
Dyrektor mgr Mirosław Iwański
Wrocław 25.08.1998

„(...) Domed jako wykonawca poważnych zadań inwestycyjnych w dotychczasowej współpracy dał się poznać jako partner rzetelny, wykonujący roboty terminowo i solidnie. (...)
Firma dysponuje wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą techniczną, jest firmą otwartą na nowe technologie, które z powodzeniem wprowadza na realizowanych budowach.
Realizuje inwestycje kompleksowo (od dokumentacji, uzyskania pozwolenia na budowę do przekazania obiektów eksploratorowi.
Na podstawie długoletniej współpracy możemy inwestorom polecić korzystanie z usług przedsiębiostwa Domed.”

Zastępca Wójta
mgr Krystyna Kwiatkowska
Urząd Gminy Marciszów
10.12.1997