AECadvanced environmental control APS eco-line®


eco-line 8N Konary k/Warki

eco-line 3N Maków Podhalański

eco-line 3N Kąty Wrocławskie
baza PLUS

eco-line 7N Kostrzyn n/Odrą
 

Pełna nazwa wyrobu.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków bytowo-gospodarczych eco-line®.
powrót

Opis przeznaczenia.

Oczyszczalnie biologiczne typu eco-line® służą do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych pochodzących z domów wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych, hoteli, obiektów turystycznych, zakładów produkcyjnych, itp. jak również mogą być wykorzystane do oczyszczania scieków technologicznych w ramach projektów indywidualnych. Poszczególne urządzenia typoszeregu mają nominalne przepustowości od 1,25 m3/d do 1000,0 m3/d Oczyszczalnie te zapewniają pełne biologiczne oczyszczanie ścieków z nitrifikacją oraz biologiczną defosfatacją włącznie ze stabilizacją powstających osadów ściekowych. Ścieki oczyszczone w oczyszczalniach typoszeregu eco-line® mogą być odprowadzane do otwartych cieków wodnych, kanalizacji deszczowej, itp.
Oczyszczalnie te muszą współpracować z dwufunkcyjnymi zbiornikami osadzania wstępnego/magazynowania osadu. Do wstępnego osadzania mechanicznego oraz magazynowania osadu należy zastosować zbiorniki o odpowiednich pojemnościach wykonane z poliestru laminowanego włóknem szklanym oferowane przez firmę DOMED, albo zbiorniki wykonane z betonu lub zbiorniki pochodzące od innego producenta spełniające jednak warunki określone przez przez producenta oczyszczalni.
powrót

Opis konstrukcji.

Typoszereg eco-line® obejmuje typy oczyszczalni o różnych wydajnościach wyrażonych w liczbie PE w zakresie 150 PE do 5000 PE (równoważników mieszkańca). Oczyszczalnia ma wygląd kontenera i składa się z laminowanego zbiornika poliestrowego, w którym na ramach z stali nierdzewnej umieszczone są moduły złóż biologicznych. Złoża biologiczne są poddawane procesowi ciągłego napowietrzania. Dmuchawa, umieszczona w części technicznej zbiornika, podaje powietrze do perforowanych przewodów gumowych - dyfuzorów, umieszczonych w części dolnej złóż. Liczba modułów złóż biologicznych zależy od przepustowości oczyszczalni oraz obciążenia ścieków. Zbiorniki są wyposażone w dwustronnie otwieralne pokrywy z zamkami.
Proces osadzania wtórnego przebiega w obrotowym filtrze bębnowym typu Hydrotech, znajdującym się w części technicznej zbiornika. Filtr bębnowy Hydrotech jest wykonany z materiału odpornego na korozję. Konstrukcja zapewnia minimalne zużycie części, nieskomplikowane działanie i oszczędność energii. Wymiary i typ poszczególnych urządzeń typoszeregu zostały przedstawione w Tabeli 1.

Tabela 1.
eco-line® 3N 4N 5N 6N 7N 8N 9N 10N
Przepustowość w m3/d 37 53 70 90,0 113 138 165 200
BZT5 kg/d 8,90 12,53 16,66 21,60 27,06 33,06 39,60 46,66
Zalecany osadnik wstępny/magazyn osadu w m3
Liczba opróżniań
12 razy/rok
24,5 25,6 34,0 44,1 55,3 67,5 80,8 95,3
Wymiary całk.
Zbiornika zewnętrznego,
L x B x H. w m, ok.
4,56x
2,2x
2,2
5,46x
2,2x
2,2
6,36x
2,2x
2,2
7,26x
2,2x
2,2
8,16x
2,2x
2,2
9,06x
2,2x
2,2
9,96x
2,2x
2,2
10,86x
2,2x
2,2

powrót

Opis działania.

Ciąg technologiczny mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków przy zastosowaniu eco-line® jako stopnia biologicznego, składa się:

  1. Z dwufunkcyjnego zbiornika osadzania mechanicznego/magazynu osadu. Zbiornik musi być podzielony na 3 komory w stosunku objętościowym 50%-25%-25% i posiadać zdolność redukcji BZT5 25-30%.
  2. Stopnia biologicznego eco-line® z ściśle określoną liczbą modułów złóż biologicznych. Liczba modułów zależy w równej mierze tak od obciążenia hydraulicznego całej oczyszczalni, jak i od ładunku zanieczyszczeń doprowadzanych do oczyszczalni.
  3. Części osadzania wtórnego - obrotowego filtra bębnowego typu HYDROTECH.
  4. Studni rozdzielczej przy recyrkulacji części ścieków oczyszczonych.
  5. Stopnia chemicznego przy zaostrzonych wymaganiach redukcji fosforu.
  6. Studni pomiarów ilości ścieków oczyszczonych lub innych urządzeń stosownie do życzeń odbiorcy i wymogów jednostek zatwierdzających.
Technologia oczyszczania w biologicznej oczyszczalni ścieków eco-line® polega na stworzeniu jak najlepszych warunków dla bogatego zespołu bakterii, pierwotniaków i grzybów, które mają się rozmnażać i rozwijać, a przy tym rozkładać materię organiczną, zawartą w ściekach do substancji nieorganicznych.

Na twardym podłożu płyt złoża biologicznego rozwijają się mikroorganizmy, tworząc warstewkę grubości paru milimetrów - czyli błonę biologiczną. Błona biologiczna prowadzi jednocześnie procesy rozkładu tlenowego i beztlenowego. Procesy tlenowe zachodzą na wolnej powierzchni błony, procesy beztlenowe zachodzą w głębi błony, przy samym podłożu płyty. Procesy tlenowe są efektywnie wspomagane tlenem dostarczanym przez dmuchawę i dalej przez dyfuzory umieszczone na spodzie płyt złoża. Napowietrzanie jest sterowane automatycznie i przebiega w cyklu całodobowym. Złoże nie wymaga zaszczepienia mikroorganizmami.

Wydajność oczyszczania pozostaje w ścisłym związku z powierzchnią złoża. 1 m3 złoża w eco-lineŽ posiada powierzchnię ok. 242 m2, gdy np. norma ATV przewiduje ok. 233 m2.

Nadmiar błony biologicznej opada na dno zbiornika, w którym umieszczone jest złoże i tworzy osad biologiczny. Osad biologiczny jest pompowany z powrotem do osadnika wstępnego/magazynu osadu.
Ścieki po stopniu biologicznym przepływają do obracającego się filtra bębnowego. Cząsteczki osadu osadzają się na powierzchni filtra. Po osiągnięciu określonego poziomu ścieków w komorze filtra, następuje spłukanie osadu przy pomocy dysz wodnych do zbieracza oasadu a następnie odprowadzenie osadu z powrotem do osadnika wstępnego/magazynu osadu. Woda oczyszczona zostaje odprowadzona do odbiornika.

Cały osad biologiczny zarówno z strefy biologicznej jak i osadzania wtórnego jest pompowany z powrotem do osadnika wstępnego/magazynu osadu. Czynna część osadu już w fazie początkowej, w osadniku wstępnym, rozpocznie proces oczyszczania ścieków. Jednocześnie w ciągu technologicznym oczyszczania istnieje możliwość recyrkulacji części ścieków oczyszczonych. W praktyce recyrkulację ścieków oczyszczonych wykonuje się przez dodanie studni rozdzielczej, po stopniu osadzania wtórnego, tak aby np. 50% ścieków oczyszczonych zostało skierowanych z powrotem do drugiej komory osadnika wstępnego. W czasie mieszania z dopływającymi ściekami surowymi w komorze osiąga się proces denitrifikacji także w osadniku wstępnym.

Taka kombinacja procesu osadu czynnego i stałej powłoki błony biologicznej w jednym ciągu technologicznym pozwala na jednocześnie przebiegające procesy nitrifikacji oraz denitrifikacji, bez pomiarów wieku osadu, indeksu czy innych wielkości.

Rozwiązanie takie sprawia, że oczyszczalnie w systemie eco-line® spełniają doskonale swoje zadanie w miejscach oczyszczania, gdzie nie ma całodziennego, wykwalifikowanego personelu nadzorczego.

Redukcja fosforu następuje w czasie naturalnych procesów biologicznych zachodzących tak w osadniku wstępnym jak i na błonie biologicznej. Przy ładunkach zwyczajnych dla ścieków bytowo-gospodarczych proces wbudowywania związków fosforu jest wystarczający dla osiągnięcia Pog na odpływie Ł 5 mg/l (normalnie osiąga się ok. 4 mg/l). Dla osiągnięcia P og Ł 1mg/l konieczne jest zastosowanie strącania chemicznego (zalecamy polichlorek glinu, tzw. PAX - 16, dostępny na rynku polskim, producent KEMIPOL, Police, ale można też stosować PIX-113 siarczan żelazowy).

W komplecie dostawy oczyszczalni znajduje się szafa elektryczna z układem zasilania i sterowania. Czujniki automatyczne bębna są w wyposażeniu standardowym dostawy (z wyłączeniem urządzeń dozowania chemikaliów).

powrót

Jakość ścieków oczyszczonych.

Jakość ścieków oczyszczonych w oczyszczalniach typu eco-line® jest zgodna z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Ochrony Srodowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub ziemi z dnia 5. listopada 1991 r. (Dz. U. Nr 116 poz 503 z 1991 r.)

Zawiesina ogólna < 50 mg/dm3
BZT5 < 30 mg O2/dm3
ChZT < 150 mg O2/dm3
Azot amonowy < 6 mg N/ dm3
Azot azotanowy < 30 mg N/dm3
Azot ogólny < 30 mg N/dm3
Fosfor ogólny < 5 mg P/dm3*
powrót


Obsługa oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnia ścieków eco-line® pracuje samodzielnie i nie wymaga stałego nadzoru wykwalifikowanego personelu. W większości przypadków ogranicza się do oględzin pracy podzespołów oczyszczalni ok. 2 godz. na tydzień. Obsługa oczyszczalni ścieków typu eco-line® polega na okresowej wizualnej kontroli pracy oczyszczalni tzn. systemu napowietrzania, kontroli ścieków oczyszczonych a także usuwaniu osadu z zbiornika osadzania wstępnego/magazynu osadu. Konieczne jest też okresowe czyszczenie mikrofiltra. Obsługę oczyszczalni można dokonywać po krótkim instruktażu. Wywóz osadu z osadnika wstępnego zależy od wielkości osadnika. Przy wielkościach osadnika zalecanych przez producenta opróżnianie osadnika odbywa się z częstotliwością ok. 2 razy w roku przede wszystkim ze względów higienicznych. Wszelkie sygnały dotyczące stanów pracy i awarii oczyszczalni moga być przesyłane droga radiową do wybranego miejsca kontroli.
powrót

Gwarancje.

Dostawca gwarantuje wysoką jakość i sprawne działanie urządzenia pod warunkiem właściwej eksploatacji zgodnej z instrukcją obsługi. Na wszystkie urządzenia elektromechaniczne oczyszczalni udziela się gwarancji na okres 12 miesięcy. Producent udziela 10 letniej gwarancji na trwałość zbiorników oczyszczalni, jeżeli są one wykonane i poliestru laminowanego włóknem szklanym i wchodzą w zakres dostawy producenta.
powrót

Odległość zbiorników od dróg.

Krawędź drogi dojazdowej nie może znajdować się w odległości miniejszej niż 2,5 m od krawędzi jakiegokolwiek zbiornika oczyszczalni (wykonanego z poliestru laminowanego włóknem szklanym). Wokół terenu oczyszczalni można wykonać pas zieleni szerokości 3 - 5 m. Nie wolno sadzić drzew w odległości miniejszej niż 5 m od krawędzi zbiorników (w przypadku zbiorników z poliestru laminowanego włóknem szklanym).
powrót

Energochłonność

Zużycie energii dla poszczególnych typów:

typ 3N  1,68 kWh Ţ 40,32 kWh/d
typ 4N  1,68 kWh Ţ 40,32 kWh/d
typ 5N  2,38 kWh Ţ 57,12 kWh/d
typ 6N  3,18 kWh Ţ 76,32 kWh/d
typ 7N  3,18 kWh Ţ 76,32 kWh/d
typ 8N  4,25 kWh Ţ 102,0 kWh/d
typ 9N  4,25 kWh Ţ 102,0 kWh/d
typ 10N  5,75 kWh Ţ 138,0 kWh/d

E 3N = 1,09 kWh/m3
E 4N = 0,76 kWh/m3
E 5N = 0,82 kWh/m3
E 6N = 0,85 kWh/m3
E 7N = 0,68 kWh/m3
E 8N = 0,74 kWh/m3
E 9N = 0,62 kWh/m3
E 10N = 0,69 kWh/m3
powrót

Instalacje i urządzenia.

Prace elektryczne polegają na doprowadzeniu przewodów zasilania elektrycznego 3 x 380V; 50 Hz do skrzynki elektrycznej,umieszczonej bezpośrednio przy zbiornikach oczyszczalni (w cześci technicznej przy dmuchawie). Doprowadzenie przewodów wg. obowiązujących przepisów.

Dmuchawa: Dmuchawa bocznokanałowa Busch Channel Blowers ST 0065

Typ Objętość przepływu
M3/h
50 Hz
Max. różnica ciśnień
mbar
Silnik
kW
50 Hz
Obroty /min
50 Hz
Poziom hałasu
dB
Ciężar
kg
ST 0065 67 250 350 0,75 2900 64 25

Sterowanie: Napowietrzanie ciągłe.
Przemieszczanie ścieków z części złóż biologicznych do osadzania wtórnego - grawitacyjnie.
Osadzanie wtórne:
Obrotowy Filtr Bębnowy HYDROTECH, typ 801

Typ Silnik
KW
Zużycie wody do spłukiwania sita
przy ciśn. 8 Bar
l/s
Powierzchnia sita
m3
Liczba elementów sita
801 0,18 0,30 0,90 2

Sterowanie: timer (regulator czasowy) do sterowania czasu obrotu filtra bębnowego.
Czujnik pływakowy poziomu do sterowania momentu rozpoczęcia płukania sita (pracy dysz płuczących).
powrót

Uwagi projektowe

Należy zwrócić szczególną uwagę na posadowienie osadnika wstępnego w stosunku do komory oczyszczanlni / wyjście z osadnika wstępnego musi mieć poziom wyższy o 20 cm od otworu przelotowego pomiędzy złożem a osadnikiem wtórnym - bęben Hydrotech.
powrót

Pliki do pobrania:

  Karty katalogowe

| eco line 10n.doc | eco line 3n.doc | eco line 4n.doc | eco line 5n.doc | eco line 6n.doc | eco line 7n.doc | eco line 8n.doc | eco line 9n.doc |

  Rysunki konstrukcyjne - CorelDraw 9. Na życzenie rysunki konstrukcyjne przesyłamy zapisane na CD w formacie Autocad.

eco line 10N
| eco-line 10n - schemat technologiczny.cdr | eco-line 10n - przekroje.cdr | eco-line 10n - konstrukcja.cdr |

ecoline 3N
| schemat technologiczny z kratą i poletkiem osadowym.cdr | schemat technologiczny z układem zagospodarowania osadu.cdr | schemat technologiczny-układ standardowy.cdr | schemat technologiczny.cdr | eco-line 3n - przekroje.cdr |  eco-line 3n - konstrukcja.cdr |

eco line 4N
| eco-line 4n - schemat technologiczny.cdr | eco-line 4n - przekroje.cdr | eco -line 4n - konstrukcja.cdr |

eco line 5N
| eco-line 5n - schemat technologiczny.cdr | eco-line 5n - przekroje.cdr | eco-line 5n - konstrukcja.cdr |

eco line 6N
| eco-line 6n - schemat technologiczny.cdr | eco-line 6n - przekroje.cdr | eco-line 6n - konstrukcja.cdr |

eco line 7N
| eco-line 7n - schemat technologiczny.cdr | eco-line 7n - przekroje.cdr | eco-line 7n - konstrukcja.cdr |

eco line 8N
| eco-line 8n - schemat technologiczny.cdr | eco-line 8n - przekroje.cdr | eco-line 8n - konstrukcja.cdr |

eco line 9N
| eco-line 9n - schemat technologiczny.cdr | eco-line 9n - przekroje.cdr | eco-line 9n - konstrukcja.cdr |

na górę strony