Oczyszczalnie serii eco-line mini®


 

 

 

 

Oczyszczalnie serii eco-line mini® są to oczyszczalnie przeznaczone do oczyszczania ścieków socjalno-bytowych z domów wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych, szkół, hoteli, obiektów turystycznych, zakładów produkcyjnych, gospodarstw wiejskich, itp. o przepustowości od 1,25 m3/d do 25,00 m3/d. Oczyszczalnie zapewniają pełne biologiczne oczyszczanie ścieków z nitrifikacją oraz biologiczną defostacją włącznie ze stabilizacją tlenową powstających osadów. Ścieki oczyszczone mogą być odprowadzane bezpośrednio do cieków wodnych, kanalizacji burzowej, itp. (opis oczyszczalni w załączeniu) Oczyszczalnie te powinny współpracować z osadnikiem wstępnym. Wszystkie zbiorniki oczyszczalni wykonane są z żywic poliestrowych laminowanych włóknem szklanym. Zbiorniki posadowione są pod ziemią. Oczyszczalnia działa na zasadzie osadu czynnego z zatopionym, napowietrzanym złożem biologicznym z biomasą zawieszoną, zblokowanym z osadnikiem wtórnym. Opis oczyszczalni w załączeniu.

W skład typowej oczyszczalni wchodzi:

  1. Zbiornik zewnętrzny w kształcie walca w części górnej, przechodzącej w kształt stożka w części dolnej oraz zbiornika wewnętrznego o przekroju kwadratowym. Zbiornik zewnętrzny wykonany z żywic poliestrowych laminowany włóknem szklanym, zbiornik wewnętrzny wykonany z polietylenu.
  2. Wielkość zbiorników zależna jest od typu oczyszczalni
  3. Złoże biologiczne
  4. Dmuchawa
  5. Układ sterowania
  6. Oprzyrządowanie wewnętrzne oczyszczalni
  7. Pokrywa zbiornika


powrót

Parametry techniczne:

Typ oczyszczalni Typ 5 PE Typ 15 PE Typ 35 PE Typ 50 PE
Wydajność hydrauliczna 1,25 m3/d 125 l/h 3,75 m3/d 375 l/h 8,75 m3/d 875 l/h 12,50 m3/d 1250 l/h
Wydajność organiczna 300 g BZT/d 900 g BZT/d 2.100 g BZT/d 3.000 g BZT/d
Wymiary O 1,50 m; H - 2,50 m O 2,10 m; H - 2,50 m O 2,10 m; H - 2,10 m O 2,10 m; H - 3,50 m
Ciężar Ok. 200 kg Ok. 300 kg Ok. 500 kg Ok. 600 kg
Energochłonność 1,2 kW/d, 0,96 kWh/m3 1,68 kW/d, 0,0,96 kWh/m3 6,0 kW/d, 0,69 kWh 8,4 kW/d, 0,67 kWh
Materiał
Zbiornik zewnętrzny
Polietylen (PE) Włókno szklane Włókno szklane Włókno szklane
Materiał
Zbiornik wewnętrzny
Polietylen (PE) Polietylen (PE) Polietylen (PE) Polietylen (PE)

powrót

Opis technologiczny:

Ścieki surowe dopływają do osadnika wstępnego, gdzie następuje wstępne oczyszczanie mechaniczne oraz redukcja BZT5 w granicach 30-35 %. Wstępnie oczyszczone ścieki przepływają do zbiornika wewnętrznego oczyszczalni. Na powierzchniach płyt złoża biologicznego rozwijają się kolonie mikroorganizmów, które wykorzystując tlen z dostarczanego powietrza rozkładają zanieczyszczenia organiczne zawarte w ściekach. Ze względu na konieczną redukcję związków organicznych napowietrzanie złoża biologicznego odbywa się bez przerwy. Zbiornik wewnętrzny zawierający złoże biologiczne jest połączony ze zbiornikiem zewnętrznym - osadnikiem wtórnym - poprzez otwór w dnie zbiornika wewnętrznego. Zbiorniki te pracując na zasadzie naczyń połączonych, zapewniają jednakowy poziom wody ściekowej w obu zbiornikach.

W części osadzania wtórnego, w zbiorniku zewnętrznym, następuje grawitacyjne oddzielenie ścieków oczyszczonych od osadu. Dzięki stożkowej konstrukcji dolnej części zbiornika osadnika wtórnego, osad biologiczny zsuwa się po skośnej ściance zbiornika i pozostaje na jego dnie. Osad zagęszczony z części stożkowej zostaje podniesiony z dna układem przewodów, pracujących na zasadzie pompy Mamut, z powrotem do osadnika wstępnego /magazynu osadu/. Ścieki oczyszczone odprowadzane są do odbiornika zewnętrznego.

System eco-line mini® jest systemem oczyszczania biologicznego opartego na procesach zachodzących na stałej powłoce błony biologicznej zanurzonego złoża biologicznego, napowietrzanego w cyklu ciągłym.

Technologia oczyszczania w biologicznej oczyszczalni eco-line mini® polega na stworzeniu jak najlepszych warunków dla bogatego zespołu bakterii, pierwotniaków i grzybów, które przy rozmnażaniu i rozwijaniu się mają za zadanie rozkładać materię organiczną zawartą w ściekach surowych do substancji nieorganicznych. Na twardym podłożu płyt złoża biologicznego rozwijają się mikroorganizmy, tworząc warstewkę kilku milimetrów - błonę biologiczną. Błona biologiczna prowadzi jednocześnie procesy rozkładu tlenowego i beztlenowego. Procesy tlenowe zachodzą na wolnej powierzchni błony, procesy beztlenowe zachodzą w głębi błony, przy samym podłożu płyty. Procesy tlenowe są efektywnie wspomagane tlenem dostarczanym przez dmuchawę i dalej przez dyfuzory rurowe, umieszczone pod płytami złoża. Napowietrzanie sterowane jest automatycznie i przebiega w cyklu całodobowym. Efektywne napowietrzanie zapewnia, że nie występują stany anaerobowe w urządzeniach oczyszczalni oraz unika się zarastania oraz osadzania kożucha na ścinkach Złoże nie wymaga zaszczepienia mikroorganizmami. Wydajność oczyszczania pozostaje w ścisłym związku z powierzchnią złoża - 1 m3 złoża w omawianej oczyszczalni posiada powierzchnię ok. 242 m2, wg normy ATV wymagana powierzchnia rozwinięta złoża powinna wynosić min. 230 m2/m3. Utworzona błona biologiczna na płytach złóż biologicznych jest, w części, spłukiwana w wyniku ruchu cieczy spowodowanym przepływem ścieków i tłoczonego powietrza. Uwolniony osad przepływa do części osadzania wtórnego oczyszczalni.

Czynna część osadu już w fazie początkowej, w osadniku wstępnym, inicjuje procesy oczyszczania Dodatkowo w procesie technologicznym oczyszczania przewidziana jest recyrkulacja (do 50 %) ścieków oczyszczonych do komory osadnika wstępnego /magazynu osadu/. W czasie mieszania z dopływającymi ściekami surowymi w komorze osiąga się proces denitryfikacji także w osadniku wstępnym. Taka kombinacja procesu osadu czynnego i stałej powłoki błony biologicznej w jednym ciągu technologicznym pozwala na jednoczesne przebieganie procesów nitryfikacji oraz denitryfikacji, bez pomiarów wieku osadu, indeksu czy innych wielkości.

Redukcja fosforu następuje w czasie naturalnych procesów biologicznych zachodzących tak w osadniku wstępnym jak i na błonie biologicznej. Przy ładunkach zwyczajnych dla ścieków bytowo-gospodarczych proces wbudowywania związków fosforu jest wystarczający dla osiągnięcia Pog na odpływie ‹5 mg/l. Celem uzyskania większej redukcji fosforu, poniżej 1 mg/l oczyszczalnia wyposażana jest w zblokowany stopień chemiczny.

Całość procesów oczyszczania sterowana jest automatycznie. Wszystkie zbiorniki oczyszczalni (osadnik wstępny, stopień biologiczny i osadzania wtórnego) posadowione są pod ziemią. Na powierzchni gruntu widoczne są jedynie klapy włazowe zbiorników Teren oczyszczalni może być obsiany trawą. Oczyszczalnia powinna być ogrodzona. Procesy technologiczne w oczyszczalni - utrzymywanie ścieków w stanie świeżym dzięki ciągłemu napowietrzaniu - powodują, że oczyszczalnia nie jest uciążliwa dla otoczenia i nie wymaga specjalnej strefy ochronnej.

Wszystkie oczyszczalnie można wyposażyć w urządzenia automatycznego dozowania koagulanta oraz urządzenia zdalnego nadzoru oczyszczalni.

Pliki do pobrania:

  Karty katalogowe

| eco-line mini typ 15 pe-opis.doc | eco-line mini typ 35 pe-opis.doc | eco-line mini typ 5 pe-opis.doc |

  Rysunki konstrukcyjne - CorelDraw 9. Na życzenie rysunki konstrukcyjne przesyłamy zapisane na CD w formacie Autocad.

eco-line mini 15pe
| schemat technologiczny.cdr | blok biologiczny.cdr |

eco-line mini 2x50pe
| schemat technologiczny.cdr |

eco-line mini 35pe
| schemat technologiczny.cdr |

eco-line mini 50pe
| schemat technologiczny.cdr |

eco-line mini 5pe
| schemat technologiczny .cdr | blok biologiczny.cdr |

powrót